قابل توجه زبان آموزان کانون زبان مهران

قابل توجه زبان آموزان و اولیاء گرامی کانون زبان مهران: از شنبه 21 دیماه روال برگزاری کلاس های دپارتمان پسران

به روال قبل یعنی سه روز در

هفته(شنبه،دوشنبه،چهارشنبه) برخواهد گشت.به همین ترتیب از یک شنبه 22 دیماه برگزاری کلاس های دپارتمان

دختران قبل یعنی سه روز در هفته(یک شنبه،سه شنبه،پنج

شنبه)خواهد بود.

1398/10/18
: 0 : 0